دوشنبه، دی ۲۸، ۱۳۸۸

طراحی شهری, خواسته فردی یا جمعی

خانم الهام سبحانی سوال جالبی را در مورد ارتباط شهرسازی با حقوق فردی و جمعی مطرح کرده اند که پاسخ به آن نیازمند تشریح یک سری مفاهیم نظیر تعریف طراحی شهری, سیر تحول آن به عنوان یک رشته, فرایند یا محصول و .. می باشد.
ایشان پرسیده اند: "نقش فردیت در شهرسازی چیست؟ یک فرد حق دارد آزاد باشد اما در شهرسازی ما به نظر می رسد که این منفعت عمومی است که بر منفعت فرد ارجحیت دارد.نقش اقلیت در شهر چیست و حق و حقوقشان کجا مطرح است؟"
این پست می کوشد تا این سوال را واکاوی کرده و پاسخهایی را در این زمینه ارائه کند.